Obsah

Ke konci roku 2007 byl vypracován podle Pravidel výzvy Programu rozvoje venkova v ose IV . Leader ( opatření 1.1) : 

 

 Strategický plán Leader 2007-2013

Aktualizované SPL od 28. 11. 2011

 

 
      Občanské sdružení Aktivios / MAS AKTIVIOS/ získá na období 2008 -2013 několik desítek miliónů korun z  Programu rozvoje venkova ČR, osa IV. – Leader. V následujících letech tak bude naše sdružení rozdělovat podle jasně daných pravidel úspěšným žadatelům finance na podporu jejich předložených projektů.  
 
       V obecné rovině platí následující postup. Několikrát do roka budeme vyhlašovat  tzv. VÝZVY k podání žádostí na získání finančních prostředků na zrealizování vybraných témat daných naším Strategickým plánem LEADER 2007-2013. V době výzvy budeme přijímat žádosti - což ve skutečnosti znamená, že žadatel předloží oficiální žádost, dále  osnovu projektu ( v písemné i elektronické podobě) včetně nezbytných příloh předepsaných ve vyhlašovaných fichích. Upozorňujeme, že bez povinných příloh nebudeme moci projekt přijmout.
 
       Po ukončení výzvy následuje administrativní kontrola, kterou provádí naše kancelář MAS. Při zjištění  nedostatků Vás  vyzveme k doplnění údajů do sjednaného data.  Pokud požadované  materiály nedodáte včas,  musíte býti vyřazeni.
 
       Projekty, které projdou naší administrativní kontrolou, budou následně předány Výběrové komisi  OS Aktivios k obodování. Hodnocení projektů probíhá podle předem stanovených preferenčních kriterií stanovených MAS.
 
      Výběrová komise pak předloží Programovému výboru  OS Aktivios  projekty navržené k  přijetí dotace. Programový výbor OS Aktivios návrh posoudí a pokud nebude mít žádnou pochybnost,  doporučí vybrané projekty k financování .
 
      Tyto doporučené projekty předkládá MAS ke schválení a k zaregistrování na RO SZIF České Budějovice. Po jejich další kontrole a schválení budou úspěšní žadatelé konečně vyzváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace (tj. smlouvy mezi žadatelem a RO SZIFem, který je  poskytovatelem dotace).
 
       Naše Občanské sdružení Aktivios bude i  nadále těmto žadatelům ku pomoci, ať už radou, či metodickým vedením.
 
            
        
Sledujte proto bedlivě naše webové stránky www.mas-aktivios.cz