Obsah

 

Místní akční skupina MAS Aktivios, z.s. vyhlašuje dne 15. března 2021 4. Výzvu PRV v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Pro rok 2021 byla vyhlášena výzva na podporu záměrů a), e) f) a h)  z článku 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.Tento článek 20 schválilo Ministerstvo zemědělství dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 č. 1305/2013. 

prezentace zde