Obsah

1. Výzva PRogramu rozvoje venkova

Místní akční skupina MAS AKTIVIOS, z.s.,

vyhlašuje dne 19. března 2018 1. Výzvu PRV v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

 

Datum vyhlášení výzvy:   19. března 2018

Začátek příjmu žádostí:   20. března 2018

Ukončení příjmu žádostí: 23. dubna 2018

Termín registrace projektů na RO SZIF:  4. července 2018

 

Seminář pro žadatele - pozvánka

Seminář pro žadatele se uskutečnil  20.3. 2018 od 9 hod v Přešticích

Fotografie ze semináře 20. 3. 2018 zde

Prezentace ze semináře

Projektové  záměry  je možné konzultovat i mimo seminář po telefonické domluvě.

Kontaktní osoby:   .

Ing. Hana Bouchnerová - vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD,  tel.: 728 168 248 

Ing. Lenka Šrámková, projektová manažerka pro PRV, tel.: 724 326 695

e-mail: info@mas-aktivios.cz

mapa zájmového území MAS Aktivios, z.s.

 


 

Upozornění pro žadatele:

POZOR!! Pravidla pro žadatele PRV 19.2.1 (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje - aktualizace duben 2018)

dle této verze Pravidel je nutné již dále postupovat při dokládání: 
- výběrového řízení a marketingu
- žádosti o platbu apod.


Věcné hodnocení

Výběrová komise vyhodnotila jednotlivé Žádosti o dotaci podané do 1. Výzvy MAS z PRV na zasedání 15. 6. a 18. 6. 2018. Hodnoceno bylo celkem 23 žádostí z celkových 24 přijatých. Jeden žadatel na vlastní žádost odstoupil ještě před administrativní kontrolou.

Výběr projektů

Dne 27. 6. 2018 proběhlo setkání Výboru spolku na téma "výběr projektů". K podpoře byly vybrány a doporučeny všechny hodnocené projekty ze seznamu projektů v 1. výzvě. Podrobnosti naleznete - viz seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.

 

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci (zveřejněno 2. 7. 2018)

 

Ukončení příjmu Žádostí o dotaci v 1.Výzvě PRV:

Dne 23. 4. 2018 ve 24:00 hod. byl ukončen příjem Žádostí o dotaci v  1. Výzvě PRV MAS Aktivios, z.s.  K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 24 Žádostí o dotaci (Fiche 1 - 2 žádosti, Fiche 2 - 1 žádost, Fiche 4 - 14 žádostí, Fiche 6 - 5 žádostí a Fiche 7 - 2 žádosti).

Dne 13. 6. 2018 byla u přijatých žádostí ukončena administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, o jejímž výsledku byli žadatelé informováni. Po následném věcném hodnocením bude MAS Aktivios, z.s. informovat žadatele, zda byla jejich žádost vybrána či nevybrána. (zveřejněno 20.6.2018).

 

Seznam Žádostí o dotaci

Seznam přijatých žádostí o dotaci (zveřejněno 27. 4. 2018)

 

Dokumenty k výzvě

Výzva

Schválení výzvy RO SZIF

Fiche č. 1 - Obnova a rozšíření cestní sítě v nezalesněné krajině

Požadované přílohy Fiche č. 1

Fiche č. 2 - Obnova a zachování krajinného rázu

Požadované přílohy Fiche č. 2

Fiche č. 3 - Neproduktivní investice v lesích

Požadované přílohy Fiche č. 3

Fiche č. 4 - Podpora zemědělských podnikatelů

Požadované přílohy Fiche č. 4

Fiche č. 5 - Uvádění zemědělských produktů na trh     

Požadované přílohy Fiche č. 5     

Fiche č. 6 - Podpora nezemědělských podnikatelů

Požadované přílohy Fiche č. 6

Fiche č. 7 - Podpora lesnických podnikatelů

Požadované přílohy Fiche č. 7

Pokud Vám nepůjde otevřít příloha Fiche, je nutné jí nejprve stáhnout a uložit do PC a až poté otevřít.

Upozornění při vyplňování žádosti: 

Vyplnit je nutné pouze  E1 Preferenční kriteria - žadatel (včetně odůvodnění žadatele ke každému kritériu)

část E2 Preferenční kriteria přidělená MAS vyplňují hodnotitelé  Výběrové komise MAS Aktivios, z.s. - při ukládání žádosti Vám bude žádost hlásit chybu E2 - tak je to v této fázi správně

Interní postup MAS „Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti"

 

Ostatní dokumenty

Pravidla pro žadatele PRV 19.2.1(Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje - aktualizace duben 2018)

Zpřesnění Pravidel PRV 19.2.1 (k dubnu 2018)

Pravidla pro žadatete PRV 19.2.1 (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje - aktualizace prosinec 2017)

Pravidla MAS (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)

Klasifikace ekonomických činností (CZ NACE)

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře. Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat Informace pro žadatele a vyplnit Žádost o přístup.

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Postup pro zasílání e-mailových zpráv

Příloha I Smlouvy o fungování EU

Příručka pro publicitu PRV

Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 ( verze 4)

Seznam Dokumentace z výběrového řízení k zadávání zakázek mimo režim zákona

Nejčastěji kladené dotazy - Veřejné zakázky (aktualizace k 24.7.2018)

Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis - vzor

 

Povinná příloha k žádosti o dotaci

V případě, že součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy:

Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím - příloha je nedílnou součástí Žádosti o dotaci v případě, že součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy, na které nebylo předloženo stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu.

 

Nepovinné přílohy k žádosti o dotaci

Počet obyvatel obcí MAS Aktivios k 1.1.2017

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků - formulář

Příloha č. 4 Pravidel pro 19.2.1 - Definice mikropodniků, malých či středních podniků

Praktický příklad pro ilustraci vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie    mikropodniků, malých či středních podniků

Upřesnění dokládání majetkové struktury žadatele

Vytvoření pracovních míst v projektu:

Pravidla 19.2.1 Příloha 14 Metodika tvorby pracovních míst
 

 

Další užitečné odkazy

Přihlášení žadatele do portálu farmáře

Odkaz na Pravidla pro publicitu

Odkaz na Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Odkaz na Metodiku posuzování finančního zdraví

Registr de minimis

Odkaz O aplikaci Registru podpor de minimis

další informace k Registru de minimis

ČSÚ - Počet obyvatel v obcích

Postup pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře a následnou registraci na RO SZIF

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF (aktualizováno k 10.4.2018)