Obsah

5. VÝZVA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

Místní akční skupina MAS Aktivios, z.s.,

vyhlašuje dne 21. března 2022 5. Výzvu PRV v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY:           21. března 2022
ZAČÁTEK PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:          11. DUBNA 2022
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:       20. KVĚTNA 2022 
TERMÍN REGISTRACE NA RO SZIF: 12. SRPNA 2022
pozor změna: termín registrace na ro szif: 30. srpna 2022

ficheficheficheichefiche             f4f6fiche

V této výzvě je možné podávat žádosti o dotaci  do těchto opatření:

F4 Podpora zemědělských podnikatelů - pravidla str. 41- 43

F6 Podpora nezemědělských podnikatelů - pravidla str. 54 -57

F7 Podpora lesnických podnikatelů - pravidla str. 65 - 68

F10 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech    

Ve Fichi 10 je možné předložit projekty do následujících oblastí:

a) Veřejná prostranství v obcích   - pravidla str. 82-83 

e) Vybrané kulturní památky  - pravidla str. 91-92

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven - pravidla  93-94

h) Muzea a expozice pro obce - pravidla 97 -98 

g) Stezky  - pravidla 95-96

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE (174.51 kB)

Semináře pro žadatele proběhnou:

Ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 10 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Příchovice, čp. 37 (pro F10)

a ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 10 hod v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo nám. 311 (pro opatření F4, F6 a F7)

Rozhodně doporučujeme všem žadatelům, aby svoje záměry předem konzultovali a vyhnuli se tak zbytečným chybám či možnému vyloučení projektu z důvodu jeho nezpůsobilosti.   

Prezentace I. ze semináře pro Fichi 10 (1.83 MB)- vše o výzvě, způsobilé a nezpůsobilé výdaje jednotlivých záměrů apod.

Prezentace II. ze semináře (2.04 MB) - jak se přihlásit do Portálu farmáře, jak vygenerovat žádost, vyplnění žádosti a jak ji odeslat                                                   

KONTAKTNÍ OSOBY PRO KONZULTACE: 

Ing. Hana Bouchnerová – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel: +420 728 168 248

Ing. Lenka Šrámková – manažer SCLLD, tel: +420 724 326 695

e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

MAPA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ MAS AKTIVIOS, Z.S.


DOKUMENTY K VÝZVĚ

Pokud Vám nepůjde Fiche otevřít, je nutné ji nejprve stáhnout a uložit do PC a až poté otevřít.

 

            ČSÚ - Počet obyvatel v obcích ČR - odkaz na webovou stránku Českého statistického úřadu

SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ V PŘEDEŠLÝCH VÝZVÁCH MAS V RÁMCI PRV V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 - 2020

 

 

UPŘESNĚNÍ K PREFERENČNÍMU KRITÉRIU:

 Podpořené projekty žadatele v dosud vyhlášených výzvách MAS v rámci PRV při realizaci Strategie CLLD (2014 - 2020): Podpora MAS se vztahuje k aktu Výběru Žádostí o dotaci na MAS. Pokud MAS žadatele v předchozích výzvách PRV v programovém období 2014 - 2020 k podpoře vybrala, ale žadatel z nějakého důvodu sám administraci projektu ukončil nebo s ním později byla administrace ukončena, pak v rámci uvedeného preferenčního kritéria je na něho pohlíženo  jako na podpořeného žadatele.

 

UPOZORNĚNÍ PŘI VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI: 

Vyplnit je nutné pouze  E1 Preferenční kriteria - žadatel (včetně odůvodnění žadatele ke každému kritériu)

část E2 Preferenční kriteria přidělená MAS  NEVYPLŇOVAT !!!  ( vyplňují hodnotitelé  Výběrové komise MAS Aktivios, z.s. - při ukládání žádosti Vám bude sice žádost bude hlásit chybu E2, ale nevadí, v této fázi je to správně 

 

přílohy k žádosti o dotaci

 

V případě, že součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy:

  • Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím příloha je nedílnou součástí Žádosti o dotaci v případě, že součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy, na které nebylo předloženo stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu.

JAK SE DOSTANU DO PORTÁLU FARMÁŘE?  KDE NAJDU ŽÁDOST?

  • Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře. Žadatelům, kteří dosud nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat Informace pro žadatele a vyplnit Žádost o přístup

Založení nového účtu je možné provést přihlášením do Portálu farmáře MZe prostřednictvím Informačního systému datových schránek nebo na tel. 731 697 091 (p. Žibřidová). Pokud uživatel úspěšně projde přihlášením na straně DS, je mu v prostředí MZe umožněno založení nového účtu žadatele.  


ostatní dokumenty


seznamy projektů a zápisy jednání

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI (vloženo 26.5.2022)

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ  (280.62 kB)(vloženo 28.8.2022)

Zápis z jednání Výběrové komise (316.66 kB) - Výběrový orgán MAS

Zápis (výpis) z jednání Členské schůze dne 18.8.2022 (358.77 kB) -  Nejvyšší orgán MAS