Obsah

6. VÝZVA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

Místní akční skupina MAS Aktivios, z.s.,

vyhlašuje dne 12. dubna 2023 6. Výzvu PRV v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY:              12. dubna 2023
ZAČÁTEK PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:            12. DUBNA 2023
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:          18. KVĚTNA 2023
TERMÍN REGISTRACE NA RO SZIF:  18. července 2023

 

Z důvodu vyhlašování zbývající alokace a končícího období upozorňujeme, že bude nutné podat Žádost o platbu do 30.6.2025!!!

fiche fiche

V této výzvě je možné podávat žádosti o dotaci  do opatření: F10 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech    

Ve Fichi 10 je možné předložit projekty do následujících oblastí:

a) Veřejná prostranství v obcích (1.94 MB) - pravidla str. 83-84 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (1.94 MB) - pravidla  94-96

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE (173.31 kB)

Semináře pro žadatele proběhnou:

V pondělí 24. 4. 2023 od 10 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Příchovice, čp. 37 

a ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 15 hod v Kanceláři MAS Aktivios, z.s. v Nezdicích 46

Prezentace I.  ze semináře (1.61 MB)

Prezentace II. ze semináře (1.9 MB)

Kromě seminářů je možné své záměry konzultovat telefonicky.   

Rozhodně doporučujeme všem žadatelům, aby svoje záměry předem konzultovali a vyhnuli se tak zbytečným chybám či možnému vyloučení projektu z důvodu jeho nezpůsobilosti.   

 

KONTAKTNÍ OSOBY PRO KONZULTACE: 

Ing. Hana Bouchnerová – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel: +420 728 168 248

Ing. Lenka Šrámková – manažer SCLLD, tel: +420 724 326 695

e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

MAPA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ MAS AKTIVIOS, Z.S.


DOKUMENTY K VÝZVĚ

Pokud Vám nepůjde Fiche otevřít, je nutné ji nejprve stáhnout a uložit do PC a až poté otevřít.

ČSÚ - Počet obyvatel v obcích ČR -  odkaz na webovou stránku Českého statistického úřadu

UPŘESNĚNÍ K PREFERENČNÍMU KRITÉRIU:

Podpořené projekty žadatele v dosud vyhlášených výzvách MAS v rámci PRV při realizaci Strategie CLLD (2014 - 2020): Podpora MAS se vztahuje k aktu Výběru Žádostí o dotaci na MAS. Pokud MAS žadatele v předchozích výzvách PRV v programovém období 2014 - 2020 k podpoře vybrala, ale žadatel z nějakého důvodu sám administraci projektu ukončil nebo s ním později byla administrace ukončena, pak v rámci uvedeného preferenčního kritéria je na něho pohlíženo  jako na podpořeného žadatele.

 

UPOZORNĚNÍ PŘI VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI: 

Vyplnit je nutné pouze  E1 Preferenční kriteria - žadatel (včetně odůvodnění žadatele ke každému kritériu)

část E2 Preferenční kriteria přidělená MAS  NEVYPLŇOVAT !!!  ( vyplňují hodnotitelé  Výběrové komise MAS Aktivios, z.s. - při ukládání žádosti Vám bude sice žádost bude hlásit chybu E2, ale nevadí, v této fázi je to správně. 

Také prosím využívejte v horní části první strany žádosti "rozklikávací " pole Menu, naleznete zde Instruktážní list pro vyplnění žádosti a Kontrolu po vyplnění žádosti.

 

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

 

V případě, že součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy:

  • Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím příloha je nedílnou součástí Žádosti o dotaci v případě, že součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy, na které nebylo předloženo stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu.

JAK SE DOSTANU DO PORTÁLU FARMÁŘE?  KDE NAJDU ŽÁDOST?

  • Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře. Žadatelům, kteří dosud nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat Informace pro žadatele a vyplnit Žádost o přístup

Založení nového účtu je možné provést přihlášením do Portálu farmáře MZe prostřednictvím Informačního systému datových schránek nebo na tel. 731 697 091 (p. Žibřidová). Pokud uživatel úspěšně projde přihlášením na straně DS, je mu v prostředí MZe umožněno založení nového účtu žadatele.  


OSTATNÍ DOKUMENTY


SEZNAMY PROJEKTŮ A ZÁPISY JEDNÁNÍ

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ o dotaci (267.96 kB) (vloženo 23.5.2023)
SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ (261.7 kB) (vloženo 3.7.2023)

zápis z jednání Výběrové komise 23.6.2023  (1.33 MB) - výběrový orgán MAS

zápis z jednání Výboru spolku 29.6.2023 (1.54 MB) - rozhodovací orgán MAS