Obsah

 

logo MAP II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice

reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009133

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice pro  SO ORP Blovice a SO ORP Přeštice (MAP II)

navazuje na předchozí projekty MAP I, které byly realizovány v SO ORP Blovice a Přeštice v období červen 2016 – květen 2018.

Projekt je, stejně jako v předchozích letech, realizován místní akční skupinou MAS Aktivios, z.s. Trvat bude celé 4 roky, a to od června 2018 do května 2022.

 

Vize:

 

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)

Nositel projektu pro SO ORP Přeštice SO ORP Blovice je místní akční skupina MAS Aktivios, z.s.

MAP je místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání

Cílem MAP je pomoci zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ:

-  tím,  že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve zdělávání (to znamená společné informování, vzdělávání a plánováni partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb)

Vedlejšímm cílem procesu je podpora sběru informací pro přípravu výzev územně zaměřených OPVVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR a popř. pro krajské akční plány.

Očekáváné výstupy MAP:

- dohoda o prioritách vzdělávácí politiky v území, tzv. Strategický rámec

- soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách

 

 

Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč specifickými cíli MŠMT. KLIMA zahrnuje podstatné složky kvality škol Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.Cílem výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že se podpoří spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Cílová skupina: Děti a žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol, pracovníci organizací, působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu

Slovy jednoho ze zřizovatelů škol: „Velmi intenzivně vnímám, že z pozice zřizovatele nestačí pouze zajistit, aby „nepršelo do školy“. Je třeba podporovat školy v tom, aby v nich mohla nadále vládnout pozitivní a přátelská atmosféra. Je třeba zachovávat dobré vztahy mezi dětmi, v rodinách i mezi kolegy v učitelském sboru, aby z našich dětí mohli vyrůstat silní, sebevědomí a vyzrálí lidé.“

 

Nositel projektu pro SO ORP Přeštice SO ORP Blovice je místní akční skupina MAS Aktivios, z.s.logo