Obsah

 

 

 

 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

 

Zde naleznete aktuální informace o Regionálním operačním programu ROP Jihozápad

 OBLASTI PODPORY : 

 1.2 -Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 

2.2  - Rozvojové projekty spádových center - pro obce od 5000 - 49 999 obyvatel a pro organizace zřizované nebo zakládané oprávněnými obcemi

2.2 -Rozvojové projekty spádových center - pro projekty realizované formou partnerství veřejného a soukromého sektoru

3.1  - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu - žádat mohou kraje, obce, DSO, NNO, organizace zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi,zájmová sdružení právnických osob, malé a střední podniky

 2.3  - Revitalizace  částí měst a obcí - určeno pro obce nad 500 - 4 999 obyvatel