Obsah

 

Místní akční skupina MAS Aktivios, z.s. oznamuje, že dne 19. června 2020 bude vyhlášena 3. Výzva PRV pro F2, F5, F6 a F7. Více informací naleznete v záložce 3. Výzva PRV.

Pro rok 2021 připravuje výzvu pro obce na podporu záměrů a), e) f) a h)  z článku 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.Tento článek 20 schválilo Ministerstvo zemědělství dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 č. 1305/2013. 

prezentace zde 

 

3. Výzva PRV

Místní akční skupina MAS Aktivios, z.s.,

vyhlašuje dne 19. června 2020 3. Výzvu PRV v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Datum vyhlášení výzvy:    19. června 2020

Začátek příjmu žádostí:    19. června 2020

Ukončení příjmu žádostí: 16. srpna 2020 !!!

 

Termín registrace projektů na RO SZIF: 16. října 2020

 

F2 F5 F6 F7

 

Kontaktní osoby:

Ing. Hana Bouchnerová – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel: +420 728 168 248

Ing. Lenka Šrámková – manažer SCLLD, tel: +420 724 326 695

e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

Semináře pro žadatele proběhnou dne 16.7.2020 od 9:00 hodin a od 15:00 hodin v Zasedací místnost MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice. 

Z organizačních a kapacitních důvodů je nezbytně nutné přihlásit se na výše uvedených kontaktech nejpozději do 13.7.2020. Kapacita semináře je max. 10 osob!

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ ZDE 

Projektové záměry je možné konzultovat i mimo seminář po telefonické domluvě.

Mapa zájmového území MAS Aktivios, z.s.

Dokumenty k výzvě:

  • Fiche č.2 - Obnova a zachování krajinného rázu

  • Fiche č.5 - Uvádění zemědělských produktů na trh

  • Fiche č.6 - Podpora nezemědělských podnikatelů                    

  • Fiche č.7 - Podpora lesnických podnikatelů

                     

Pokud Vám nepůjde otevřít Fiche, je nutné ji nejprve stáhnout a uložit do PC a až poté otevřít.

Upozornění při vyplňování žádosti: 

Vyplnit je nutné pouze  E1 Preferenční kriteria - žadatel (včetně odůvodnění žadatele ke každému kritériu)

část E2 Preferenční kriteria přidělená MAS vyplňují hodnotitelé  Výběrové komise MAS Aktivios, z.s. - při ukládání žádosti Vám bude žádost hlásit chybu E2 - tak je to v této fázi správně

INTERNÍ POSTUP MAS - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti

 


Přílohy žádosti o dotaci:

         ČSÚ - Počet obyvatel v obcích ČR - odkaz na webovou stránku Českého statistického úřadu

 

                 Kurz Euro dle ECB k 31.12.2019 činil 1 EUR = 25,408 CZK

                 Praktický příklad vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

                 Definice malých a středních podniků - nejčastější dotazy

 

V případě, že součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy:

  • Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím příloha je nedílnou součástí Žádosti o dotaci v případě, že součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy, na které nebylo předloženo stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu.

 


Ostatní dokumenty:

  • Pravidla pro žadatele PRV 19.2.1 (Pravidla pro operaci 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje) - platné pro rok 2020, aktualizace duben 2020
  • Pravidla pro MAS  (Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER) - platné od března 2020

                 Veřejné zakázky - nejčastější dotazy (aktual. k 7.1.2020)