Obsah

   

ORGANIZACE MAS AKTIVIOS, z.s. 
 
 
MAS Aktivios, z.s., vznikl registrací ministerstvem vnitra dne 25. 8. 2005 na základě zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů jako občanské sdružení a v souladu s §3045 občanského zákoníku je považován za spolek. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spis. značkou L4356. Právní postavení spolku se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, dalšími obecně závaznými předpisy ČR a  stanovami. Spolek je založen na dobu neurčitou.
 
Název: MAS Aktivios, z.s.
             (dále jen „zapsaný spolek)
 
Sídlo: Nezdice 46, 334 01 Přeštice 
Kancelář: Nezdice 46, 334 01 Přeštice
IČ: 27007090
 
  
 
Všichni členové operačního týmu místní akční skupiny mají odborné dovednosti a praktické zkušenosti s přípravou, organizací a řízením projektů vč. implementace dotací z programu SAPARD, OP RVMZ, Dispozičního fondu Interreg III a programů Phare CBC, grantových schémat, přímých dotací nebo programu obnovy venkova, většina členů spolupracovala v rámci přípravné skupiny MAS ( činnost od 06/2005, založení místní akční skupiny, regionální průzkum) a pracovala na tvorbě záměru MAS v rámci Programu LEADER ČR 2006; záměr MAS byl přijat na veřejném jednání spojeného se zasedáním rady OS dne 2.3.2006.
Členové této pracovní skupiny jsou plně způsobilí rozhodovat o výběru projektů, resp. přijmout úlohu programovací a administrativní, schopní evidovat finanční prostředky a provádět kontroly projektů, provádět monitoring projektů a hodnocení.
 
Organizační složky místní akční skupiny:
 
 

VÝBOR SPOLKU

Členové výboru spolku byli zvoleni na Členské schůzi dne 16.6. 2020 v Letinech - zápis zde

Volba předsedy a místopředsedy výboru spolku zde.

Ing. Petr Brandl – sektor soukromý neziskový - zájmová skupina Příroda a krajina - předseda výboru spolku

Ing. Josef Černý – sektor soukromý podnikatelský - zájmová skupina Zemědělství a podnikání

Milan Fiala – sektor soukromý neziskový - zájmová skupina Kulturní dědictví

Lukrena a.s., Dolní Lukavice 196, 334 44 Dolní Lukavice,25190539, kterou zastupuje Ing. Pavel Netrval – sektor soukromý podnikatelský - zájmová skupina Zemědělství a podnikání.

Město Blovice, Masarykovo nám. 143 , 336 01 Blovice,00256455, kterou zastupuje mísrostarosta Ing. Michal Hodek – sektor veřejný - zájmová skupina Sociální oblast- místopředseda výboru spolku   

Obec Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, 00257028, kterou zastupuje starosta Lukáš Karkoš – sektor veřejný - zájmová skupina Obnova obcí a rozvoj infrastruktury

Obec Řenče, Řenče 54, 334 01 Přeštice, 00257184, kterou zastupuje starostka Miloslava Loudová – sektor veřejný - zájmová skupina Obnova obcí a rozvoj infrastruktury

 

 

VÝBĚROVÁ KOMISE 

Členové výběrové komise zvoleni  hlasováním per rollam) ke dni 25.4.2020, členové MAS vzali výsledek hlasování na vědomí na členské schůzi MAS Aktivios, z.s. dne 16.6. 2020 - zápis zde 

Volba předsedy výběrové komise zde:

Bc. Vladimíra Davídková – sektor soukromý podnikatelský - zájmová skupina Cestovní ruch 

Zemědělská společnost Komorno a.s., Chocenice 146, 336 01 Blovice,25205773, kterou zastupuje Ing. Milan Kůs – sektor soukromý podnikatelský - zájmová skupina Zemědělství a podnikání

Spolek pro záchranu historických památek Přešticka, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice,49184008, který zastupuje Ing. Václav Süss – sektor soukromý neziskový - zájmová skupina Kulturní dědictví.

Obec Horšice, Horšice 7, 334 55 Horšice, 00256609, kterou zastupuje starosta Ing. Stanislav Dobrý – sektor veřejný - zájmová skupina Obnova obcí a rozvoj infrastruktury

Mgr. Hana Hanzlíková – sektor soukromý neziskový - zájmová skupina Vzdělávání a volný čas

Jiří Černý – sektor soukromý neziskový - zájmová skupina Vzdělávání a volný čas

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích, Rebcova 557, 334 01 Přeštice,48333123, který zastupuje Mgr. Jan Satke– sektor soukromý neziskový - zájmová skupina Sociální oblast - předseda výběrové komise

 

KONTROLNÍ KOMISE

Členové výběrové komise zvoleni dne 25.4. 2018 - zápis zde.

Volba předsedy kontrolní komise dne 26.4.2018 - zápis zde. 

Příkosická zemědělská a.s., Mirošov 604, 338 43 Mirošov, IČ 25179403 , kterou zastupuje Ing. Ladislav Vágner – sektor soukromý podnikatelský - zájmová skupina Zemědělství a podnikání- předseda kontrolního výboru

Obec Ptenín, Ptenín 58, 334 52 Merklín, 00257141, kterou zastupuje starosta Martin Kastner – sektor veřejný - zájmová skupina Obnova obcí a rozvoj infrastruktury

Ing.František Šašek – sektor soukromý podnikatelský - zájmová skupina Příroda a krajina

 

 

SEKRETARIÁT MAS :

Ing. Hana Bouchnerová -  Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a manažer MAS

Mgr. Martina Naxerová - projektový manažer

Ing. Lenka Šrámková - projektový manažer

Vendula Fořtová - asistentka/administrativní pracovník

RNDr. Iva Náprstková, Ph.D. - asistentka/koordinátor K4 MAP II

Kateřina Hofmeisterová - účetní/finanční manažer

         

     

 

 

 25.4. 2018 -  1. VÝZVA - "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání"

 25.4.2018 -   2. VÝZVA - "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy

 17.4.2018 -   Výzva MAS Aktivios - podpora prorodinných opatření - I.

 30.1.2020 -   Výzva MAS Aktivios - podpora prorodinných opatření - II.

 21.6.2019 -   Výzva MAS Aktivios - podpora sociálních a návazných služeb - II

 30.1.2020  -   Výzva MAS Aktivios - podpora sociálních a návazných služeb - III.

  27.6.2018  -  1. Výzva PRV + další projednání 

 21.6.2019 -    2. výzva  PRV 

17.10.2019 -   2. výzva PRV 

 8.10.2020 -   3. výzva  PRV

21.6.2019 -    3. VÝZVA - "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro sociální služby

8.10.2020 -    5. VÝZVA - „MAS Aktivios, z.s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy - II

9.7.2020 -      6. VÝZVA - "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro sociální služby II

 

 

                

Stránka

  • 1