Obsah

logo OPZ+

 

Akční plán pro OPZ+ MAS Aktivios - příprava 

Příprava Akčního plánu pro OPZ+ MAS Aktivios na období 2021-2027 probíhala v úzké kooperaci s jednotlivými obcemi, podnikatelskými subjekty, NNO i veřejností. První aktivitou, jejímž cílem bylo mapování problémů a potřeb obyvatel obcí MAS, bylo anketní šetření s názvem „Moje obec – místo, kde žiju“. Anketního šetření, které probíhalo od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021, se zúčastnilo 730 respondentů. Vzhledem k epidemiologické situaci nemohly proběhnout individuální rozhovory se starosty a zástupci podnikatelů a NNO. Tyto rozhovory nahradilo dotazníkové šetření a telefonické rozhovory. Na základě těchto šetření a analýz území byl zpracován návrh SWOT analýzy i návrh cílů a opatření koncepční části strategie. Tyto návrhy pak byly projednány v pracovních skupinách. Pracovní skupina, která diskutovala oblasti, které řeší tento akční plán, proběhla online formou dne 15. 6. 2021. Na základě výstupů z této pracovní skupiny byl zpracován návrh koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a byl vytvořen obsahový rámec pro tento akční plán. Návrh koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byl pak k dispozici na webu MAP k připomínkování v období od 16.8.2021 do 22.8.2021. Po vypořádání připomínek byl návrh strategického dokumentu projednán a schválen Členskou schůzí MAS Aktivios, z.s.  dne 24.8.2021 v Letinech. Další rozpracování obsahu a zaměření akčního plánu proběhlo na setkání s poskytovateli sociálních služeb a koordinátory komunitního plánování na Přešticku a Blovicku ve dnech 23.2.2022, 16. 6. 2022  a 23. 6. 2022 a 26.5.2022. Výstupem z těchto setkání byly aktivity a opatření, která jsou součástí tohoto dokumentu. Návrh akčního plánu byl pak schválen Členskou schůzí MAS Aktivios dne 18. 8. 2022. 

 

 

Realizace Akčního plánu pro OPZ+ MAS Aktivios

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000968

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Číslo výzvy: 03_22_008

Název výzvy: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)

Název integrované strategie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios, z.s. na období 2021-2027

Publicita zde 

Anotace projektu:

Obsahem projektu je realizace dvou opatření Akčního plánu pro OPZ+ MAS Aktivios, která jsou zaměřena na podporu neformálně pečujících a osob pečujících o malé děti:

Podpora neformálně pečujících: toto opatření je naplněno aktivitami Domácí hospicová péčeVýměna zkušeností a dobrá praxe v oblasti neformální péče.

Podpora rodiny: toto opatření je naplněno aktivitou Komunitní venkovské tábory.

 

Zahájení projektu: 1.6.2023

Ukončení projektu:  31.5.2026

Finanční podpora : 9 878 701, Kč

 

Leták Hospic svatého Lazara Leták - domácí hospic V rámci projektu máme partnera s finančním příspěvkem Hospic svatého Lazara, z.s., který je odpovědný za realizaci klíčové aktivity s názvem Domácí hospicová péče. Více o jejich činnosti  zdePartner s finančním příspěvkem se také účastní porad realizačního týmu projektu. Ve spolupráci s evaluátorem se podílí na vyhodnocení úspěšnosti akčního plánu, které bude součástí druhé poloviny realizace tohoto projektu.

Leták ke stažení zde         Leták ke stažení zde    

 

Cílem projektu je především:

1. Prostřednictvím domácí hospicové péče poskytnout edukativní, terapeutickou a psychologickou podporu rodinám a blízkým, kteří pečují o své umírající. Naučit je, jak v praxi využít kompenzační pomůcky, jak pečovat o umírajícího, na co se připravit, co očekávat, jak

se vyrovnat s odcházením a ztrátou blízké osoby, jak projít procesem smíření a truchlení a jak stabilizovat sociální situaci v rodině. Pečující budou mít možnost sdílet navzájem svoje starosti.

2. Zvýšit informovanost veřejnosti, místních samospráv i praktických lékařů o možnostech specializované domácí hospicové i paliativní péče a zajištění veškeré potřebné péče o pečující osoby (podpora, edukace, sociální, psychologické i spirituální poradenství, terapie) při péči osoby se zdravotním postižením či seniory. 

3. Vytvořit prostor pro síťování osob neformálně pečujících o zdravotně postižené či seniory (např. osoby s demencí, Alzheimerovou chorobou, inkontinencí, imobilní osoby)v rámci výměny zkušeností a dobré praxe v oblasti neformální péče.

4. Realizovat komunitní venkovské tábory, které pomohou rodičům sladit jejich profesní a rodinný život o prázdninách, kdy nefungují formální a často ani zájmové vzdělávací organizace a zároveň budou podporovat komunitní život na venkově.


Kontaktní osoby projektu: 

Koordinátor projektu pro aktivitu Domácí hospicová péčeVýměna zkušeností a dobrá praxe v oblasti neformální péče -                   Ing. Tereza Eberlová, mobil: 775 764 420, e-mail: info@mas-aktivios.cz  

Koordinátor projektu pro aktivitu Komunitní venkovské tábory: Ing. Hana Bouchnerová, mobil: 728 168 248, e-mail: info@mas-aktivios.cz   

Koordinátor projektu partnera pro aktivitu Domácí hospicová péče: Mgr. Petr Kačírek,  mobil: +420 730 917 902, e-mail: kacirek@hsl.cz


Propagace a publicita projektu 

Plakát - publicita .jpg 

Zpravodaje 1/2022, 1/2023, 1/2024  MAS Aktivios, z.s. zde