Obsah

logo IROP MMR

Strategie CLLD 2014+ 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios 2014 - 2020

Community-led local- development strategy, dále zkratka SCLLD

CLLD_16_01_118

 

MAS Aktivios,z.s, původně Občanské sdružení Aktivios  bylo založeno v srpnu v roce 2005 z iniciativy mikroregionů Přešticko a Úslava a soukromých zemědělců z tohoto území. Uplatňuje princip tripartity, tj. rovnoměrného zastoupení nestátních neziskových organizací, podnikatelů a zástupců samosprávy ve všech orgánech sdružení.

V roce 2007 OS Aktivios vypracovala Strategický plán Leader 2007 - 2013 „Šance pro jižní Plzeňsko“ na jehož realizaci jsme získali dotační finanční prostředky z Ministerstva zemědělství. Díky tomu MAS  Aktivios každý rok finančně podporovala  podnikatele, zemědělce, obce, církve a neziskové organizace při realizaci řady smysluplných projektů, které přispěly k posílení ekonomiky a rozvoji regionu, ke zkvalitnění života obyvatel na venkově, ke zlepšení vzhledu naší krajiny a k zachování a obnově kulturního dědictví po našich předcích. Díky úspěšné realizaci Strategického plánu Leader 2007- 2013 bylo na území MAS Aktivios podpořeno 153 smysluplných projektů v celkové výši téměř 53 mil Kč.

Od roku 2014 MAS mimo jiné pracovala na nové strategii území, aby získala pro své území  finanční podporu i v dalších letech.Na vzniku tohoto rozsáhlého téměř třísetstránkového dokumentu jste se mnozí z vás sami aktivně podíleli, za což vám velmi děkujeme a těšíme se i v dalších letech na oboustrannou spolupráci. Strategie pro nové období 2014 -2020 (respektive 2016-2023)  byla schválena na členské schůzi MAS Aktivios, z.s. dne 15. března 2016 v kulturním domě v Borovech. Současně zde byly veřejně  projednány a zapracovány všechny relevantní připomínky, které jste mohli vznést v řádné lhůtě a jejichž vypořádání bylo zveřejněné na těchto  webových stránkách. Takto upravenou strategii jsme předložili  30.3. 2016  na Ministerstvo místního rozvoje ČR  k posouzení a ke schválení i Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  MAS Aktivios (Community-led local- development strategy, dále zkratka SCLLD).  4. dubna 2017 obdržela MAS akceptační dopisy jednotlivých řídících orgánů, ve kterých je MAS Aktivios potvrzena finanční podpora do území.

Za posledních sedm let se nám tak podařilo na území Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska podpořit téměř 150 projektů částkou dosahující 114 mil. Kč. Projekty byly podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).


Integrovaného regionálního operačního programu byly podpořeny projekty, které vedly ke zlepšení dopravní, sociální a vzdělávací infrastruktury na našem území. Díky nim jsme například přispěli na výstavbu nového autobusového nádraží v Blovicích, nového chodníku v Drahkově a nové cyklolávky přes řeku Úslavu v Nezvěsticích. Podpořili jsme revitalizaci objektu pro sociální služby Plamínek a Jubilata v Merklíně, vybavení Denního stacionáře Kristián v Přešticích a modernizaci vybavení čtrnácti škol a jednoho střediska volného času. Celkem jsme podpořili 24 projektů celkovou částkou přesahující 64,6 mil Kč.

Z Operačního programu Zaměstnanost bylo celkem rozděleno cca 6,8 mil. Kč. Téměř 2,3 mil. Kč šlo na projekt Rozvoj služeb Kulturního a komunitního centra Přeštice, který byl zaměřen na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování. Zbývající část pak na klíčový projekt MAS Aktivios, z.s., kdy po dobu pěti let bylo financováno celkem 77 běhů příměstských táborů pro téměř 1 400 dětí a my tak pomohli více než 400 rodičům v péči o jejich potomky. 

Projekty podpořené z Programu rozvoje venkova se zaměřily na podporu zemědělských, nezemědělských a lesnických podnikatelů, obcí a neziskových organizací. Díky nim došlo k podpoře podnikání, k revitalizaci veřejných prostranství, k modernizaci obecních knihoven a kulturních domů, k obnově a vybavení spolkových kluboven a dalším aktivitám. Celkem jsme podpořili 131 projektů částkou přes 42 milionů korun.

Velké poděkování patří  celé kanceláři MAS a  také celé naší členské základně, zejména však členům výboru spolku a výběrové a kontrolní komisi. 

Těšíme se na další spolupráci v dalším období 2021+  a na realizaci nových zajímavých projektů, které přispějí k rozvoji našeho venkova. Přejeme si, aby se nám na Přešticku, Blovicku, Staroplzenecku a Mirošovsku dařilo a dobře žilo. A nezapomeňte, že život na venkově
nemusí být nudný, chudý ani nemoderní. Naopak, může být plný příležitostí, radosti a spokojenosti.

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios, z.s. 2014+ (SCLLD 2014+) zde platné znění

Evaluační zpráva - Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios, z.s., verze 1.0, s datumem zpracování k 25.6. 2019, revidováno k 17.12.2019 (dle připomínek Řidicího orgánu)

 

 

Alokace IROP, PRV, OPZ

Čerpání v rámci jednotlivých opatření a tedy podrobné informace o vyhlašovaných výzvách naleznete v sekci Dotace pro vás 

V publikaci, vydané v prosinci 2023 naleznete přehled všech a ukázky některých podpořených projektů v rámci Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios, z.s. 2014+