Obsah

Akční plán pro OPZ+ MAS Aktivios, z.s.

Příprava akčního plánu

Příprava Akčního plánu pro OPZ+ MAS Aktivios na období 2021-2027 probíhala v úzké kooperaci s jednotlivými obcemi, podnikatelskými subjekty, NNO i veřejností. První aktivitou, jejímž cílem bylo mapování problémů a potřeb obyvatel obcí MAS, bylo anketní šetření s názvem „Moje obec – místo, kde žiju“. Anketního šetření, které probíhalo od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021, se zúčastnilo 730 respondentů. Vzhledem k epidemiologické situaci nemohly proběhnout individuální rozhovory se starosty a zástupci podnikatelů a NNO. Tyto rozhovory nahradilo dotazníkové šetření a telefonické rozhovory. Na základě těchto šetření a analýz území byl zpracován návrh SWOT analýzy i návrh cílů a opatření koncepční části strategie. Tyto návrhy pak byly projednány v pracovních skupinách. Pracovní skupina, která diskutovala oblasti, které řeší tento akční plán, proběhla online formou dne 15. 6. 2021. Na základě výstupů z této pracovní skupiny byl zpracován návrh koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a byl vytvořen obsahový rámec pro tento akční plán. Návrh koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byl pak k dispozici na webu MAP k připomínkování v období od 16.8.2021 do 22.8.2021. Po vypořádání připomínek byl návrh strategického dokumentu projednán a schválen Členskou schůzí MAS Aktivios, z.s.  dne 24.8.2021 v Letinech. Další rozpracování obsahu a zaměření akčního plánu proběhlo na setkání s poskytovateli sociálních služeb a koordinátory komunitního plánování na Přešticku a Blovicku ve dnech 23.2.2022, (755.47 kB) 16. 6. 2022 (541.73 kB) a 23. 6. 2022 (662.82 kB) a 26.5.2022. (48.82 kB) Výstupem z těchto setkání byly aktivity a opatření, která jsou součástí tohoto dokumentu. Návrh akčního plánu byl pak schválen Členskou schůzí MAS Aktivios dne 18. 8. 2022.