Obsah

   

ORGANIZACE MAS AKTIVIOS, z.s. 
 
 
MAS Aktivios, z.s., vznikl registrací ministerstvem vnitra dne 25. 8. 2005 na základě zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů jako občanské sdružení a v souladu s §3045 občanského zákoníku je považován za spolek. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spis. značkou L4356. Právní postavení spolku se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, dalšími obecně závaznými předpisy ČR a  stanovami. Spolek je založen na dobu neurčitou.
 
Název: MAS Aktivios, z.s.
             (dále jen „zapsaný spolek")
 
Sídlo: Nezdice 46, 334 01 Přeštice 
Kancelář: Nezdice 46, 334 01 Přeštice
IČ: 27007090
 
  
 
Všichni členové operačního týmu místní akční skupiny mají odborné dovednosti a praktické zkušenosti s přípravou, organizací a řízením projektů vč. implementace dotací z programu SAPARD, OP RVMZ, Dispozičního fondu Interreg III a programů Phare CBC, grantových schémat, přímých dotací nebo programu obnovy venkova, většina členů spolupracovala v rámci přípravné skupiny MAS ( činnost od 06/2005, založení místní akční skupiny, regionální průzkum) a pracovala na tvorbě záměru MAS v rámci Programu LEADER ČR 2006; záměr MAS byl přijat na veřejném jednání spojeného se zasedáním rady OS dne 2.3.2006.
Členové této pracovní skupiny jsou plně způsobilí rozhodovat o výběru projektů, resp. přijmout úlohu programovací a administrativní, schopní evidovat finanční prostředky a provádět kontroly projektů, provádět monitoring projektů a hodnocení.
 
Organizační složky místní akční skupiny:
 
 

VÝBOR SPOLKU

Členové výboru spolku byli zvoleni na Členské schůzi dne 16.6. 2020 v Letinech - zápis zde

Volba předsedy a místopředsedy výboru spolku zde.

Ing. Petr Brandl – sektor soukromý neziskový - zájmová skupina Příroda a krajina - předseda výboru spolku

Ing. Josef Černý – sektor soukromý podnikatelský - zájmová skupina Zemědělství a podnikání

Milan Fiala – sektor soukromý neziskový - zájmová skupina Kulturní dědictví

Lukrena a.s., Dolní Lukavice 196, 334 44 Dolní Lukavice, IČ 25190539, kterou zastupuje Ing. Pavel Netrval – sektor soukromý podnikatelský - zájmová skupina Zemědělství a podnikání.

Město Blovice, Masarykovo nám. 143 , 336 01 Blovice, IČ 00256455, kterou zastupuje mísrostarosta Ing. Michal Hodek – sektor veřejný - zájmová skupina Sociální oblast- místopředseda výboru spolku   

Obec Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IČ 00257028, kterou zastupuje starosta Lukáš Karkoš – sektor veřejný - zájmová skupina Obnova obcí a rozvoj infrastruktury

Obec Řenče, Řenče 54, 334 01 Přeštice, IČ 00257184, kterou zastupuje starostka Miloslava Loudová – sektor veřejný - zájmová skupina Obnova obcí a rozvoj infrastruktury

                                                                

VÝBĚROVÁ KOMISE 

Členové výběrové komise zvoleni  hlasováním per rollam) ke dni 30.6. 2022, členové MAS vzali výsledek hlasování na vědomí na členské schůzi MAS Aktivios, z.s. dne 18.8. 2022.  zápis zde

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích, Rebcova 557, 334 01 Přeštice, IČ 48333123, který zastupuje Mgr. Jan Satke– sektor soukromý neziskový - zájmová skupina Sociální oblast - předseda výběrové komise

Bc. Vladimíra Davídková – sektor soukromý podnikatelský - zájmová skupina Cestovní ruch 

Zemědělská společnost Komorno a.s., Chocenice 146, 336 01 Blovice, IČ 25205773, kterou zastupuje Ing. Milan Kůs – sektor soukromý podnikatelský - zájmová skupina Zemědělství a podnikání

Spolek pro záchranu historických památek Přešticka, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice, IČ 49184008, který zastupuje Ing. Václav Süss – sektor soukromý neziskový - zájmová skupina Kulturní dědictví.

Obec Horšice, Horšice 7, 334 55 Horšice, IČ 00256609, kterou zastupuje starosta Ing. Stanislav Dobrý – sektor veřejný - zájmová skupina Obnova obcí a rozvoj infrastruktury

Mgr. Hana Hanzlíková – sektor soukromý neziskový - zájmová skupina Vzdělávání a volný čas

Jiří Černý – sektor soukromý neziskový - zájmová skupina Příroda a krajina (změna zájmové skupiny od 24.8. 2021, dřívě Vzdělávání a volný čas)

 

KONTROLNÍ KOMISE

Členové kontrolní komise byli zvoleni dne 24.8. 2021 zápis zde

Obec Ptenín, Ptenín 58, 334 52 Merklín, IČ 00257141, kterou zastupuje starosta Martin Kastner – sektor veřejný - zájmová skupina Obnova obcí a rozvoj infrastruktury - předseda kontrolní komise.

Příkosická zemědělská, a.s., Mirošov 604, 338 43 Mirošov, IČ 25179403 , kterou zastupuje Ing. Pavel Baxa – sektor soukromý podnikatelský - zájmová skupina Zemědělství a podnikání

Spolek Ametyst, Nebílovy 37, 332 04 Nezvěstice, IČ 69460485, který zastupuje Ing. Jana Pohlová - sektor soukromý neziskový - zájmová skupina Příroda a krajina

 

SEKRETARIÁT MAS :

Ing. Hana Bouchnerová - manažer MAS a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Mgr. Martina Naxerová - hlavní manažer MAP Blovicko a Přešticko a projektový manažer IROP, OPZ

Ing. Lenka Šrámková - projektový manažer PRV

Vendula Fořtová - asistentka/administrativní pracovník manažerky MAS

RNDr. Iva Náprstková, Ph.D. - asistentka/koordinátor MAP Blovicko a Přešticko

Kateřina Hofmeisterová - účetní/finanční manažer