Obsah

logo IROP MMR

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Aktivios, z.s.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005786

Projekt je podpořen v rámci 6. výzvy v IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2

 

Cílem projektu je příprava a především úspěšná realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios pro programové období 2014+ ( dále jen SCLLD 2014+)  za účelem zvýšení kvality života na území MAS Aktivios, z.s. Hlavním cílem je úspěšná realizace vybraných projektových záměrů v rámci programových rámců IROP, PRV a OPZ, které vycházejí ze Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios ( dále SCLLD).  K tomu je nezbytné zajistit plynulý administrativní chod celé kanceláře MAS Aktivios, z.s., stabilizovat pracovní tým vzdělaných a kvalifikovaných zaměstnanců MAS. MAS bude komunikovat se žadateli, zajistí sběr, výběr a následnou administraci a dohled nad realizací projektů, tak aby byly naplněny monitorovací indikátory. Současně zajistí propagaci realizovaných projektů a činnosti svého území MAS i propagaci  samotné SCLLD.  Na základě dobré znalosti místních podmínek a díky široké spolupráce s místními aktéry bude MAS hlavním koordinátorem při realizaci projektů, které přispějí k rozvoji dané oblasti.

V rámci projektu dojde k zajištění chodu kanceláře MAS, která v regionu plní koordinační roli při realizaci projektů v rámci SCLLD MAS Aktivios, budou administrovány a vyhlašovány výzvy  v rámci IROP, PRV a OPZ a dále budou řešeny animace pro školská zařízení v regionu.

V rámci realizace projektu od 1.1.2016 do 31.12.2023 budou řešeny následující aktivity:

1) přípravné a podpůrné činnosti (příprava Strategie CLLD a vzdělávání zaměstnanců)

2) provozní činnost MAS (aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplnění předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu a další)

3) animace Strategie CLLD (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)

4) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost a další)

 

Na konci období 2014+ vydala kancelář MAS Aktivios, z.s. publikace. Podívejte se na shrnutí Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios, z.s. 2014+  zde