Obsah

  MAS - Dokumenty 

 

Podmínky členství

 

Podmínky pro přistoupení partnerů vč. práv a povinností partnera MAS

Členství

1.    Členem spolku mohou být fyzické osoby, které dosáhly 18 let a jsou plně svéprávné, či právnické osoby. Člen spolku musí mít na území MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí na území MAS prokazatelně působit.  Minimální počet členů spolku je 21.

2.    O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku na základě písemné přihlášky, ve které žadatel o členství prohlásí, že bezvýhradně přistupuje ke stanovám spolku, doručené k rukám předsedy výboru spolku. Výbor spolku při rozhodování o přijetí nového člena dbá, aby byla zachována zásada, že ani veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat 49% a více hlasovacích práv členské základny spolku. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem o přijetí, či nepřijetí za člena je písemné vyrozumění podepsané předsedou výboru spolku.

3.    Členství ve spolku zaniká:

a)   vystoupením člena písemným oznámením výboru spolku, a to k datu doručení oznámení k rukám předsedy spolku,

b)   úmrtím člena (u právnické osoby jejím zrušením),

c)   vyloučením člena spolku, kdy člen vážným způsobem naruší povinnosti a zájmy spolku, především pro zjevné rozpory člena s cíly MAS Aktivios, z.s., především pro hrubé porušení stanov nebo zákona,

d)   zánikem spolku.

4.    Spolek vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisuje:

 1. u fyzické osoby
  • jméno a příjmení člena,
  • datum narození,
  • trvalé bydliště,
  • IČ, jedná-li se o osobu podnikající,
 2. u právnické osoby
  • název, sídlo a IČ,
  • osoba zastupující právnickou osobu při výkonu členských práv,
  • osoba jednající jako statutární orgán,
 3. datum vzniku členství,
 4. datum skončení členství,
 5. kontaktní údaje – vždy závazná e-mailová adresa pro účely hlasování per rollam, a dále také telefon, webová stránka, nebo datová schránka, je-li zřízena, 
 6. příslušnost k veřejnému sektoru, příslušnost k zájmové skupině,
 7. vznik a ukončení členství ve volených orgánech spolku. 
 1. Seznam se nezveřejňuje. Na webových stránkách spolku se ze seznamu zveřejní pouze jméno a příjmení, název a sídlo u právnické osoby, IČ a kontaktní údaje. Každý člen spolku je povinen ohlásit bez zbytečného odkladu změnu kontaktních údajů, zejména  e-mailové adresy pro účely hlasování členské schůze per rollam.

 

 

Práva a povinnosti členů

1.     Člen spolku má právo:

a)    podílet se na činnosti spolku a účastnit se akcí jím pořádaných,

b)    volit orgány spolku,

c)    být volen do orgánů spolku (od 18 let),

d)    obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e)    požadovat informace o činnosti spolku,

f)      další ze stanov vyplývající práva.

2.     Člen má za povinnost zejména:

a)    dodržovat stanovy spolku,

b)    aktivně se podílet na plnění úkolů v souladu s účelem spolku,

c)    svědomitě a s odbornou péčí vykonávat funkce v orgánech spolku,

d)    platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,

e)    dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,

f)      aktualizovat své kontaktní údaje vedené spolkem v seznamu členů, zejména e-mailovou adresu pro účely hlasování členské schůze per rollam,

g)    další ze stanov vyplývající povinnosti.

 

Zájmové skupiny

V rámci činnosti spolku se ustanovují zájmové skupiny, vymezené podle věcného zaměření konkrétních členů v nich sdružených na konkrétní problematiku SCLLD. Jednotlivé zájmové skupiny vymezí v souladu se SCLLD výbor spolku. Příslušnost k dané zájmové skupině je rozhodnutím člena při jeho přijetí za člena spolku, které však může být později měněno jen se souhlasem výboru spolku. Každý člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Každý člen spolku musí být členem některé zájmové skupiny a musí být dodržena zásada, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.